Oproep: Deelname aan onderzoek rond zorg voor een persoon met een depressie

Zorg jij voor een persoon met een depressie?

Een studente van de Universiteit van Gent voert momenteel onderzoek naar de zorg voor een persoon met een depressie. Wil je aan dit onderzoek meewerken? Vul dan de vragenlijst in die je vindt op https://goo.gl/forms/8HM1U0pk7EEafPEf1. De vragenlijst is volledig anoniem en het duurt ongeveer 20 minuten om hem in te vullen.

Oproep: mantelzorgers en kandidaat-mantelzorgers voor deelname aan één-docureeks 'Het Gezin'

De VRT is op zoek naar gezinnen voor het tweede seizoen van 'Het Gezin'. Daarbij willen ze ook de aandacht schenken aan mantelzorgers en zorgbehoevenden.

Zet je binnenkort de stap om als mantelzorger een zorgbehoevende in huis te nemen of zorg je al jaren voor iemand en staat er een grote verandering te gebeuren? Dan mag je altijd een mailtje sturen naar pallieter@geronimo.be.

Oproep tot deelname aan onderzoek naar beweging bij 65-plussers met beginnende dementie

Wist je dat bewegen een belangrijke rol speelt in de behandeling van dementie? De hogeschool UCLL start dit jaar met een onderzoek naar de positieve effecten van beweging op de gezondheid van 65-plussers met beginnende dementie. Woon je in Vlaams-Brabant, dan kom je misschien in aanmerking om aan dit onderzoek deel te nemen.

Meer info:

Website Vlaams Expertisepunt Mantelzorg online

Ben je mantelzorger of wil je meer weten over mantelzorg? Vanaf 16 maart kan je terecht op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Meer info:

Project 'Mantelzorgers aan het werk'

Ben je tussen 18 en 65 jaar, woon je in Vlaams-Brabant of in West-Vlaanderen en zorg je voor een kind met een beperking, een zorgbehoevende partner of ouder, waardoor je je job hebt dienen stop te zetten of waardoor je nooit de kans gekregen hebt om aan het werk te gaan?

Wil je je zorgtaak combineren met een voltijdse of deeltijdse job? Dan het is het ESF-project 'Mantelzorgers aan het werk' iets voor jou.

Meer info:

Vlaamse sociale bescherming

Vlaanderen geeft haar inwoners met een zorgnood een financieel duwtje in de rug met de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming.

Meer info:

Regionaal Praatcafé Dementie Dwaallicht Malle

Een praatcafé dementie is een plaats waar personen met dementie en hun naasten ervaringen kunnen uitwisselen.

Elke keer staat een bepaald thema centraal en vaak wordt een spreker uitgenodigd met de nodige ervaring over het onderwerp.

Om de drie maanden gaat er een Regionaal Praatcafé Dementie Dwaallicht door in het Woonzorgcentrum Ter Bleeke in Malle.

Meer info:

Oproep: medewerking aan onderzoek naar effect van persoonsvolgende financiering op mantelzorgers

Sinds begin 2017 kunnen personen met een handicap tussen 18 en 65 jaar een persoonsvolgend budget aanvragen waarmee ze zelf hun zorg kunnen inkopen.

Een student van de Universiteit Gent voert momenteel onderzoek naar het effect van de persoonsvolgende financiering op mantelzorgers die zorgen voor zo'n persoon.

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Björn Carré op het nummer 0471 46 36 90 of Bjorn.Carre@UGent.be.

Oproep: medewerking aan onderzoek naar de bewijslast van mantelzorgers

Heel wat mantelzorgers ervaren problemen bij het aanvragen van tegemoetkomingen en voordelen bij allerlei instanties omwille van het feit dat zij zich niet altijd kunnen identificeren als mantelzorger.

Enkele studenten voeren momenteel onderzoek naar dit probleem.

Ervaar je hier ook moeilijkheden mee en wil je dit graag doorgeven aan de studenten? Dat kan door hun vragenlijst in te vullen:

https://goo.gl/forms/GtPnvrYDhMVlj6Zw2.

Vlaamse zorgverzekering / mantelzorgpremie

Als je voor lange tijd zwaar zorgbehoevend wordt, kun je een beroep doen op een premie van de Vlaamse zorgverzekering. De premie bedraagt 130 euro per maand en is belastingvrij.

Meer info:

European Disability Card

Heb je een beperking en ondervind je moeilijkheden om deel te nemen aan cultuur-, sport- of andere vrijetijdsactiviteiten? Je bent zeker niet alleen. Daarom ontwikkelde de overheid, samen met de regeringen van zeven andere Europese landen, de European Disability Card.

Met deze kaart kun je je als persoon met een handicap bekend maken bij de organisatoren van allerlei cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten, zodat je niet langer een doktersattest dient af te geven of voor te leggen om je beperking aan te tonen. Er is zelfs meer, met de European Disability Card kun je bepaalde voordelen bekomen bij deelname aan deze activiteiten.

Zo kan het zijn dat je minder toegangsgeld dient te betalen, dat je gratis gebruik kunt maken van de vestiaires of dat je een gratis audio- of videogids krijgt. Elke organisator bepaalt zelf welke voordelen hij toekend aan een persoon die beschikt over een European Disability Card.

De kaart is vijf jaar geldig, ongeacht de duur van de erkenning van je handicap.

Je kunt ze aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid of het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als je handicap door één van deze instellingen erkend werd.

Oproep: mantelzorgers en zorgbehoevende personen gezocht voor deelname aan onderzoek 'Invloed van de zorgrelatie op de band tussen mantelzorger en zorgbehoevende'

Twee studenten verpleegkunde aan de hogeschool Odisee campus Waas voeren momenteel een onderzoek waarbij ze een antwoord willen vinden op volgende vraag: Op welke manier beïnvloedt de zorgrelatie de band tussen de mantelzorger en de persoon die de zorg ontvangt?

Hiervoor zijn ze op zoek naar mantelzorgers en zorgbehoevende personen die willen meewerken aan ofwel een casestudy ofwel een interview.
De casestudy is een onderzoek waarbij de studenten van nabij de mantelzorgrelatie gedurende een aantal maanden opvolgen. De nadruk ligt hierbij op de beleving van de zorg en de zorgrelatie door de mantelzorger en de zorgbehoevende gedurende de periode waarin het onderzoek loopt. De studenten willen hierbij een luisterend oor bieden en tegelijk stilstaan bij hoe men het geven van zorg aan een naaste en/of het krijgen van zorg door een naaste ervaart.

De interviews hebben als doel een algemeen beeld te vormen over de band tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende en de invloed die de zorg hierop heeft. Hierbij willen de studenten nagaan of er noden zijn bij de mantelzorger en/of bij de zorgbehoevende.

De studenten zoeken kandidaten die baat zouden kunnen hebben aan persoonlijk contact met hen als toekomstige verpleegkundigen. Het uiteindelijk doel is niet enkel informatie verzamelen maar ook een aanwezigheid betekenen voor de mantelzorger en de zorgbehoevende.

Als je interesse hebt om mee te werken, kun je contact opnemen met Ann Moonen (ann.moonen@student.odisee.be) en/of Flore Mys (flore.mys@student.odisee.be).

Oproep: gewezen mantelzorgers voor deelname aan onderzoek omtrent de langdurige psychologische effecten van mantelzorg bij partners van kankerpatiënten

Een studente van de Universiteit Gent voert momenteel onderzoek naar de langdurige psychologische effecten van mantelzorg bij partners van kankerpatiënten en hiervoor op zoek naar personen die de zorg hebben opgenomen voor een kankerpatiënt(e) die ondertussen overleden is.

Indien je wilt deelnemen aan dit onderzoek, kun je de vragenlijst invullen op https://www.survio.com/survey/d/W4W0W3V1Q1R9N5B4M.

Voorafgaande zorgplanning

Elk jaar komen heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over de zorg en de medische behandelingen die ze wel of niet meer willen. Het kan ook bij jou of je familie voorvallen. Je kunt dit voorkomen door aan voorafgaande zorgplanning te doen.

Meer info:

Het zorgcontract

Het kan gebeuren dat je, omwille van ouderdomskwalen, een ziekte of een handicap, niet meer in staat bent om voor jezelf te zorgen en je dus afhankelijk wordt van anderen.

Die anderen kunnen professionele zorgverleners zijn, maar ook je familieleden, buren of vrienden. In bepaalde omstandigheden kan het nuttig zijn hierover een aantal zaken op papier te zetten. Je kunt dit doen op het moment dat je zorgbehoevend wordt, maar ook op voorhand. Je stelt dan een zorgcontract op.

Wat is een zorgcontract?

Een zorgcontract is een overeenkomst waarbij een persoon (doorgaans een familielid, een buur of een kennis) zich verbindt om bepaalde zorgen of ondersteuning te bieden aan een zorgbehoevende persoon. Deze zorg of ondersteuning kan zeer uiteenlopend zijn: boodschappen doen, eten klaarmaken, klusjes uitvoeren, instaan voor het vervoer van de zorgbehoevende persoon, de financiën en/of de administratie overnemen, ?

In het zorgcontract of de zorgovereenkomst wordt een overzicht gemaakt van al deze zorgtaken. Per zorgtaak wordt bepaald wie hiervoor instaat. Daaraan kan ook een bepaalde vergoeding gekoppeld worden. Dit laatste is niet noodzakelijk, het kan wel nuttig zijn. Zo is duidelijk hoeveel de zorgbehoevende persoon of de familie verschuldigd is aan de mantelzorger. Een mantelzorger is een persoon uit de directe omgeving van de zorgbehoevende (een familielid, buur of kennis) die op regelmatige basis en geheel vrijwillig bepaalde zorgtaken op zich neemt. Je kunt in het zorgcontract bepalen hoe die kosten betaald zullen worden, via storting op een bankrekening of cash.

Om familiale spanningen te vermijden over de financiële kant van de thuiszorg, wordt het bedrag van de onkostenvergoeding voor de mantelzorgers het best vooraf met alle betrokkenen besproken.

Wanneer is het nuttig dit te bespreken?

Het is nuttig om de taken van de mantelzorger en de eventuele vergoeding die hij of zij hiervoor zal krijgen op voorhand te bespreken als er bijvoorbeeld meerdere kinderen zijn en slechts één of enkele kinderen zorgtaken wensen op te nemen.

Het kan ook interessant zijn om vooraf financiële afspraken te maken als de zorgbehoevende persoon gaat inwonen bij één van de kinderen. Dit brengt immers heel wat extra kosten mee voor het gezin bij wie de zorgbehoevende intrekt waar je je vaak niet bewust van bent: een hogere factuur voor water, elektriciteit, ? omdat er nu één persoon meer gebruik maakt van deze voorzieningen en er dus meer water, elektriciteit, ? verbruikt wordt. Er kunnen tevens extra uitgaven zijn die te maken hebben met de verzorging van de zorgbehoevende ouder.

Wie kan je helpen?

Je kunt hiervoor ten rade gaan bij een notaris. Houd er wel rekening mee dat het opstellen van een zorgovereenkomst door een notaris niet gratis is, het gaat dan immers over een notariële akte.

Contactkoor personen met dementie (Sint-Niklaas)

Samen zingen zorgt voor een grotere verbondenheid, ook voor personen met dementie. Daarom starten familiegroep dementie regio Sint-Niklaas en woonzorgnetwerk Sint-Niklaas met een contactkoor. Dat is een koor waar personen met dementie volwaardig lid zijn.

Meer info:

De Alzheimer Code

Op 14 september gaat de tweede editie van 'De Alzheimer Code' van start. Dit project pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming van dementie en steekt een hart onder de riem van personen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden en verzorgen.

Meer info:

Einde van het 'Integrale Zorg Op Maat'-akkoord voor Limburgers die gebruik maken van zorgverstrekkers uit Nederland of Duitsland

Op 1 juli 2017 is er een einde gekomen aan het 'Integrale Zorg Op Maat'-akkoord (IZOM). Dit akkoord maakte het mogelijk dat personen die wonen in de Euregio Maas-Rijn direct toegang kregen tot verstrekkers in België, Duitsland of Nederland.

Dit heeft enkel betrekking op Limburgse inwoners.

Meer info:


meer nieuws...

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09