Missie & visie

De vzw Liever Thuis LM, gegroeid uit de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, werkt vanuit een mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

De vzw richt zich tot iedereen die problemen ondervindt, of dreigt te ondervinden, binnen de thuiszorgsituatie, dit ongeacht zijn/haar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging. Ook lidmaatschap van de Liberale Mutualiteit is geen voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de hulp- en dienstverlening van de vereniging. Bovendien wordt extra aandacht besteed aan de sociaal en financieel zwakkere groepen binnen onze maatschappij.

De hulp- en dienstverlening gebeurt vanuit de noden en de vragen van iedere zorgbehoevende persoon en mantelzorger binnen zijn/haar specifieke situatie. De hulpverlening vertrekt vanuit de emancipatiegedachte, waarbij de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger centraal staan.

Iedere zorgbehoevende persoon en mantelzorger is uniek en heeft recht op hulpverlening. Hij/zij heeft recht op waardering en respect en moet zijn/haar eigen vaardigheden en mogelijkheden kunnen inbrengen en benutten. De hulpverlening richt zich op de eigen krachten van de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. Het hulpverleningsproces is een proces van ondersteunen en begeleiden, zodat de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger terug in staat is eigen keuzes te maken.

De hulpverlening gebeurt via zorg op maat, rekening houdend met de privacy, de vraag, de verwachtingen en de mogelijkheden van de zorgbehoevende persoon en de mantelzorger. Naast de objectieve noden en problemen die zich stellen, is immers ook de persoonlijke beleving van de zorgbehoevende persoon en mantelzorger van cruciaal belang.

De vzw Liever Thuis LM organiseert zeer laagdrempelige hulp- en dienstverlening in de omgeving van de zorgbehoevende persoon en/of de mantelzorger op een voor hem/haar vertrouwde en bereikbare plaats.

Om zorg op maat te kunnen bieden, wordt regelmatig samengewerkt met andere personen en diensten die bij de hulpverlening betrokken zijn. Samenwerking en overleg met zowel interne als externe actoren is dan ook belangrijk.

De kwaliteit van de dienstverlening wordt door alle medewerkers gedragen en bewaakt. Regelmatig overleg met andere organisaties uit de welzijnssector vormt een hoeksteen voor een adequate en kwaliteitsvolle werking.

Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09