Mantelzorgpremie?


mantelzorgpremiesRegelmatig krijgen we de vraag ‘Heb ik recht op een vergoeding voor mantel-zorg’?’ of ‘Heb ik recht op de mantelzorgpremie?’. Doorgaans gaat het hier in beide gevallen over de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Toch zijn de gemeentelijke mantelzorgpremie en de tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering wezenlijk verschillend.

Hieronder lees je meer over de premie van de Vlaamse zorgverzekering en de gemeentelijke mantelzorgpremie.


1.††† De Vlaamse zorgverzekering


Wat is de Vlaamse zorgverzekering?

De Vlaamse zorgverzekering bestaat sinds 2001. Het is een maandelijkse tegemoetkoming in de niet-medische kosten voor zwaar zorgbehoevende personen. Onder niet-medische kosten verstaan we o.a. kosten voor een oppas- of poetshulp, vervoersonkosten, de aankoop van hulpmiddelen, enzovoort.

Het is een initiatief van de Vlaamse overheid. De concrete uitvoering van de zorgverzekering wordt toevertrouwd aan de zorgkassen en gecoŲrdineerd door het Vlaams Zorgfonds. Vlaanderen telt in totaal 7 zorgkassen:

  • de zorgkassen gelinkt aan de vijf grote mutualiteiten
  • de Vlaamse zorgkas

Wie moet zich aansluiten?

Aansluiten is verplicht voor elke Vlaming, vanaf 26 jaar. Dus wie in Vlaanderen woont – dit betekent ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister – moet in het jaar dat hij/zij 26 jaar wordt, verplicht aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Brusselaars mogen zich aansluiten indien zij dit wensen, maar zijn daartoe niet verplicht. Iedereen kan wel vrij kiezen bij welke zorgkas men wil aansluiten.


“Ik ben nog geen 26 jaar, maar wel zwaar zorgbehoevend. Heb ik dan geen recht op deze vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering?”

Jawel, hoor. Ook personen die jonger zijn dan 26 jaar komen in aanmerking voor een vergoeding, zelfs al dien je de bijdrage niet te betalen. Je kan immers nog niet aansluiten bij een zorgkas.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan dient ťťn van je ouders of je voogd bij een zorgkas aangesloten te zijn. Deze persoon moet een aanvraag voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering voor jou indienen.


Hoe aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering?

Je sluit je aan bij de zorgkas door de betaling van een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage bedraagt 25 euro voor personen met een verhoogde tegemoetkoming (als je hierop recht had op 1 januari van het vorige kalenderjaar) en 50 euro per persoon voor gewoon verzekerden.

OPGELET:† De bijdrage dient ten laatste op 30 april van het jaar op de rekening van de zorgkas te staan. Als je je vergoeding niet betaalt, kan er gesanctioneerd worden.


Hoe zit de vergoeding precies in elkaar?

Je hebt enerzijds de zorgvergoeding voor mantel- en thuiszorg en anderzijds de zorgvergoeding voor de residentiŽle zorg. Sinds maart 2009 bedraagt de vergoeding – zowel in de thuiszorg als in de residentiŽle zorg – maandelijks 130 euro.

  • Mantel- en thuiszorg: zwaar zorgbehoevende personen die in hun thuismilieu verblijven, kunnen een aanvraag indienen voor mantel- en thuiszorg. Het thuismilieu is de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, dit kan dus ook een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingscentrum, enzovoort, zijn.
  • ResidentiŽle zorg: de zorgvergoeding voor residentiŽle zorg is voor alle bewoners, die verblijven in een door de Vlaamse overheid erkend woonzorgcentrum (WZC), een RVT of een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).


Welke procedure dien je te doorlopen?

aanvraag indienenDe tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering is een tegemoetkoming voor zwaar zorgbehoevende personen. Dit wil zeggen dat je lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen. Om dit de bewijzen heb je een attest nodig. Hiervoor moet je je laten scoren door een ‘gemachtigd indicatiesteller’. Dit is meestal een maatschappelijk werker van de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, de dienst voor gezinszorg of het OCMW.

Zij scoren je aan de hand van de BEL-profielschaal. Deze schaal meet de graad van zorgbehoefte van wie een aanvraag doet. De zorgbehoefte kan zich situeren op fysisch, psychisch, huishoudelijk of sociaal-ondersteunend vlak. Op elk van deze vlakken wordt nagegaan hoe zorgbehoevend de betrokkene is en daar wordt dan een score, in de vorm van punten, aan toegekend.

Je hebt recht op een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering indien je minimum 35 punten scoort op de Bel-schaal. Is dit zo, dan wordt je dossier overgemaakt aan de zorgkas waarbij je aangesloten bent. Het is ook de zorgkas die uiteindelijk de beslissing neemt.

De BEL-profielschaal is niet de enige schaal op basis waarvan je een attest kan verkrijgen. Soms beschik je bijvoorbeeld reeds over een geschikt attest en dan kan je rechtstreeks je aanvraag indienen bij je zorgkas. Een overzicht van attesten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering vind je hier.

Indien je aan de voorwaarden voldoet, heb je recht op een vergoeding vanaf de eerste dag van de vierde maand die volgt op de datum van je aanvraag. Wanneer je dus je aanvraag in de loop van de maand januari bij de zorgkas indient, krijg je vanaf 1 mei een vergoeding.


Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag voor een zorgvergoeding wordt ingediend bij de zorgkas waarbij de zorgbehoevende is aangesloten. Alle formulieren die gebruikt worden voor een aanvraag zijn beschikbaar bij de zorgkas of op de website†www.vlaamsezorgverzekering.be.

2.††† Gemeentelijke mantelzorgpremie


De tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering wordt vaak verward met de gemeentelijke mantelzorgpremies.


Wat is nu precies het verschil?

Vooreerst wordt de Vlaamse zorgverzekering uitbetaald door de zorgkassen, in opdracht van de Vlaamse overheid. De mantelzorgpremies worden uitbetaald door de gemeente of het OCMW. Daarnaast wordt de tegemoetkoming van 130 euro/maand van de Vlaamse zorgverzekering toegekend aan de zorgafhankelijke persoon of zijn of haar bewindvoerder. Dit is niet het geval bij de mantelzorgpremie. Deze wordt ter beschikking gesteld van de mantelzorger of de zorgbehoevende. Het is het gemeentebestuur die kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit gebeurt. Tot slot dient de vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering uitsluitend voor het bekostigen van de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon. De mantelzorgpremie is eerder een waarderingsvergoeding voor de inzet van de mantelzorger en mag vrij besteed worden.

De regelgeving rond en het bedrag van de vergoeding is echter in elke gemeente verschillend. Bovendien mogen gemeenten vrij kiezen om een dergelijke premie in te voeren. Daarom bestaat een dergelijk initiatief niet in elke gemeente.


3.†† Meer info...
info

... over de Vlaamse zorgverzekering?

Zorgverzekering
Afdeling Vlaamse zorgverzekering
Team Zorgfonds
Tel: 02/553.46.90
Fax: 02/553.07.25
www.vlaamsezorgverzekering.be


Ben je lid van de Liberale Mutualiteit en ondervind je problemen met de uitbetaling van de Vlaamse zorgverzekering? Dan kan je steeds terecht bij de Zorgkas van de Liberale Mutualiteiten. Hier vind je de regionale contact-gegevens:

  • Liberale Mutualiteit Provincie Antwerpen: 03/203 76 00
  • Liberale Mutualiteit van Brabant: 02/209 48 11
  • Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen: 050/45 01 00
  • Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen: 09/235 72 98
  • Liberale Mutualiteit Limburg: 011/29 10 20
  • Liberale Mutualiteit – Vlaams Gewest: 02/452 90 10


...over de gemeentelijke mantelzorgpremie?


Om te weten over de premie in jouw gemeente , neem je best contact op met je gemeentebestuur of OCMW.

Beschikt jouw gemeente over een gemeentelijke mantelzorgpremie?

Klik hier !

! Voor meer informatie over de Vlaamse zorgverzekering of mantelzorgpremie kan je ook steeds terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of het regionaal dienstencentrum van je ziekenfonds.
Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09