Suggesties of klachten

Als vereniging van gebruikers en mantelzorgers vinden wij de inspraak van leden in onze werking erg belangrijk en willen wij hen de mogelijkheid bieden tot het formuleren van suggesties en/of klachten.

Heb je dus een suggestie voor het verbeteren of uitbouwen van onze werking en dienstverlening, dan willen wij dit graag van je horen. Je kan ons hierover steeds contacteren via e-mail, telefoon, per brief of fax. Indien mogelijk zullen wij dit in de toekomst meenemen in onze werking.

Wanneer je ontevreden bent over onze werking, vragen wij je ons dit mee te delen. Een klacht ontvangen is niet leuk, maar wij ervaren dit niet noodzakelijk als een negatief gegeven. Het is immers een uitnodiging tot optimalisering van onze hulp- en dienstverlening.
Ben je dus ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij je dit ongenoegen schriftelijk te formuleren aan de hand van een klachtenformulier dat door de vzw Liever Thuis LM ter beschikking wordt gesteld. Dit formulier zal worden overgemaakt aan de stafmedewerker van de vzw.

Hieronder vind je meer uitleg over de manier waarop onze vereniging klachten behandelt.

Klachtenprocedure

Een klacht is een schriftelijke uiting van ontevredenheid van jou, als gebruiker van woonzorg of als mantelzorger, omtrent de vorm en/of de inhoud van de hulp- en dienstverlening die geboden wordt door onze vereniging. Een klacht kan dus gaan over de manier waarop iets wordt gebracht (de vorm) of over het technisch-administratief aspect (de inhoud).


Een klacht kan op verschillende plaatsen kenbaar gemaakt worden:

  • rechtstreeks aan de vzw Liever Thuis LM
  • aan de medewerkers van de Regionale Dienstencentra van de Liberale Mutualiteiten of aan de medewerkers van de Dienst Thuiszorg van de Liberale Mutualiteit van Brabant
  • aan een medewerker van een plaatselijk kantoor van de Liberale Mutualiteit. 

Bij het ontvangen van het klachtenformulier wordt dit overgemaakt aan de stafmedewerker van de vzw. Deze bevestigt de ontvangst van de klacht en beoordeelt de klacht op zijn ontvankelijkheid binnen de 8 dagen. Onze stafmedewerker zal, binnen de 14 dagen, telefonisch contact met jou (en eventueel met andere betrokken partijen) opnemen. Tijdens dit onderhoud kan je je klacht verduidelijken. 

Indien je een klacht hebt tegen een medewerker van onze vereniging zelf, zal deze behandeld worden door het diensthoofd van de studie- en documentatiedienst van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten en indien nodig voorgelegd worden aan de Voorzitter en/of de Raad van Bestuur van de vzw Liever Thuis LM.

De klachtenbemiddelaar (de stafmedewerker van de vereniging of het diensthoofd van de studie- en documentatiedienst van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten) gaat na het gesprek met de betrokken partijen opnieuw kijken of de klacht gegrond is, d.w.z. of ze voldoet aan de definitie. Op basis van de beschikbare gegevens kan hij/zij een mogelijke oplossing voorstellen. Ook de betrokken medewerkers krijgen feedback omtrent de afhandeling van de klacht.

Indien je instemt met de oplossing, kan de klacht afgesloten worden. Indien je niet akkoord gaat met de oplossing, wordt het klachtendossier overgemaakt aan de Raad van Bestuur van de vereniging.

Heb je hierover nog vragen, dan kan je ons gerust contacteren!


Lieverthuis@lm.be

02/542.87.09